Nên chọn màn khung vuông hay màn khung tròn tốt hơn