Phân biệt giường cổ điển Châu Âu nhập khẩu và giường gia công trong nước